Karta praw pacjenta

CZĘŚĆ OGÓLNA

Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

PRAWA PACJENTA

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

Dotyczy pacjentów korzystających, na zasadzie równego dostępu, ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na warunkach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach”.

Rozdział 1
PRAWA PACJENTA W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ NP.: W PRZYCHODNI, OŚRODKU ZDROWIA, PORADNI, AMBULATORIUM
JAKO PACJENT W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO MASZ PRAWO DO:
Rozdział 2
PRAWA PACJENTA W SZPITALU
JAKO PACJENT W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO MASZ PRAWO DO:
Rozdział 3
PRAWA PACJENTA W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM
1. PRZYJĘCIE DO SZPITALA ZA ZGODĄ PACJENTA
2. PRZYJĘCIE DO SZPITALA BEZ ZGODY PACJENTA
3. W TRAKCIE HOSPITALIZACJI JAKO PACJENT MASZ PRAWO DO:
Rozdział 4
PRAWA DZIECKA W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Jako pacjent poniżej 18 roku życia masz prawo do korzystania z większości praw przysługujących osobom dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem uprawnień Twoich rodziców lub opiekunów i z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Twojego wieku.

JAKO PACJENT PONIŻEJ 18 ROKU śYCIA MASZ PRAWO DO:
Podstawa prawna:
Szczegółowych informacji o prawach pacjenta udziela:
Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa

bezpłatna infolinia Biura:
0-800-190-590

www.bpp.waw.p
email:
sekretariat@bpp.waw.pl
Zadzwoń: 46 831 88 88